Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Erasmus Community Business Club

1. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de Erasmus Community Business Club, hierna te benoemen als ‘Erasmus Community, is gekoppeld aan een individu en is niet overdraagbaar.
 2. Voor het lidmaatschap komen personen in aanmerking met een ondernemende instelling en een verbondenheid met of interesse in de Erasmus Universiteit.
 3. Het bestuur van de Erasmus Community bepaalt wie er worden toegelaten als lid.

2. Contributie

 1. Erasmus Community is een onafhankelijke organisatie, dus niet afhankelijk van subsidies en/of gerelateerd aan een onderwijsinstelling of (semi) overheidsinstelling. De kosten van de Erasmus Community worden gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden, donaties van aangesloten leden of verworven sponsorgelden.
 2. Voor het lidmaatschap ontvangt elk lid maandelijks een factuur. Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De hoogte van de contributie staat op deze website vermeld. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 3. Tafels kunnen een additionele bijdrage vragen voor deelname aan een tafel. Iedere tafel bepaalt zijn eigen bijdrage. 

3. Evenementen

 1. De evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden tenzij anders aangegeven. Per lid kan maximaal één (1) persoon worden aangemeld voor een evenement middels aanmelding op de website of op uitnodiging.  Meerdere personen of introducés kunnen alleen aangemeld worden na goedkeuring van het bestuur. Leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op introducés. Het is mogelijk dat voor extra aanmeldingen of voor introducés extra kosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien er sprake is van een beperkte inschrijving voor een evenement, dan behoudt de Erasmus Community zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren.
 3. De Erasmus Community behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van de Erasmus Community.
 4. In geval van no-show heeft de Erasmus Community het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 5. De Erasmus Community behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat benoemd worden.

4. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

 1. De Erasmus Community is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
 2. De Erasmus Community is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via de Erasmus Community zijn aangeboden door derden.
 3. De Erasmus Community is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een Erasmus Community evenement.

5. Opzegging en beëindiging

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is jaarlijks tegen het einde van het boekjaar opzegbaar. Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tegen het einde van een lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Het eerste abonnementsjaar gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Daarna steeds per 1 september.
 2. Daarnaast kan het lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door het bestuur van de Erasmus Community in de navolgende gevallen: 
 • Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het lidmaatschap, niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer;
 • Lid blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de contributie te voldoen.

6. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Rotterdam.